چسب های عمومی

چسب ماتیکی غفاری بدون رنگ و بو

چسب ماتیکی غفاری بدون رنگ و بو

قیمت : 3,200 تومان

حداقل سفارش : 48 عدد

تله موش چسبی غفاری وزن 30 گرمی

تله موش چسبی غفاری وزن 30 گرمی

قیمت : 10,000 تومان

حداقل سفارش : 40 عدد

چسب 1 2 3 ولیوکم غفاری وزن 500 گرمی

چسب 1 2 3 ولیوکم غفاری وزن 500 گرمی

قیمت : 50,000 تومان

حداقل سفارش : 12 عدد

چسب دوقلوی همه کاره شفاف غفاری حجم 20 گرمی

چسب دوقلوی همه کاره شفاف غفاری حجم 20 گرمی

قیمت : 12,000 تومان

حداقل سفارش : 24 عدد

چسب یونولیت آهو غفاری وزن 100 میلی لیتر

چسب یونولیت آهو غفاری وزن 100 میلی لیتر

قیمت : 17,000 تومان

حداقل سفارش : 24 عدد

پولیش فلزات مگانول غفاری وزن 50 گرمی

پولیش فلزات مگانول غفاری وزن 50 گرمی

قیمت : 6,000 تومان

حداقل سفارش : 40 عدد

چسب دوقلوی همه کاره معمولی غفاری وزن 20 گرمی

چسب دوقلوی همه کاره معمولی غفاری وزن 20 گرمی

قیمت : 11,000 تومان

حداقل سفارش : 24 عدد

چسب چوب غفاری حجم 100 میلی لیتر

چسب چوب غفاری حجم 100 میلی لیتر

قیمت : 7,000 تومان

حداقل سفارش : 24 عدد